Jak nie pogubić się w umowach?
Przeczytasz w 2 minuty

Jak nie pogubić się w umowach?

Podczas sporządzania umowy, oprócz kwestii podstawowych związanych z realizacją danego kontraktu, należy odnieść się również do postanowień dodatkowych, które pozwalają na doprecyzowanie ustaleń między stronami i zmniejszenie ryzyka kontraktowego.

Przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, tzw. essentialia negotii, są uzależnione od typu umowy cywilnoprawnej. Przykładowo w umowie o dzieło powinny znaleźć się zapisy o wykonaniu określonego dzieła indywidualnie i konkretnie oznaczonego, które jest rozumiane jako końcowy efekt działań przyjmującego zamówienie. W umowie sprzedaży znajdziemy natomiast określenie przedmiotu oraz jego ceny. Essentialia negotii umowy zlecenia to dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej. Z kolei zobowiązanie się agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie bądź do zawierania ich w jego imieniu są typowe dla umowy agencyjnej.

Cel umowy

Strony umowy mogą ułożyć stosunek prawny zgodny z właściwościami stosunku, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego. Ustalając treść, kontrahenci muszą zwrócić uwagę zarówno na cel umowy, jak i zagrożenia związane z jej realizacją. W przypadku umów kluczowe jest nie tyle dosłowne ich brzmienie, ile zbadanie, czy cel umowy i zamiary stron były zgodne. Przez wskazanie katalogu danych, które podlegają ochronie, kontrahenci mogą kontrolować przepływ informacji mających dla nich dużą wartość gospodarczą.

Kara umowna

Zamieszczenie informacji o karze umownej służy zmniejszeniu ryzyka kontraktowego. Jeżeli strony przewidziały taką karę, strona, która nie wywiązała się z warunków umowy bądź nienależycie wykonała swoją pracę, jest obowiązana do zapłaty określonej sumy. Dla kontrahentów istotne znaczenie może mieć ustalenie wysokości odsetek należnych wierzycielowi w przypadku opóźnień w wypłacie kwoty kary.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Formami zabezpieczenia możliwymi do wprowadzenia w umowie są: przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenie, zastaw, hipoteka bądź dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu prawa cywilnego. Innym rozwiązaniem jest zawarcie klauzuli prorogacyjnej, która ceduje rozstrzyganie sporów na miejscowy sąd powszechny.

Jeżeli chcemy sporządzić umowę korzystną dla siebie i zgodną z prawem, warto skorzystać z usług prawnika, np. z plock-adwokat.pl, który nie tylko podpowie, jakie elementy powinny się znaleźć w kontrakcie, lecz także w jaki sposób konstruować kolejne zapisy, aby mogły zostać odczytane w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.