Regulamin Serwisu businesswomanlife.pl

(dalej również: „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu businesswomanlife.pl
prowadzonego pod adresem www. businesswomanlife.pl dalej również „Serwis”.
2. Ideą Serwisu jest stworzenie Użytkownikom możliwości wymiany informacji, wyrażania
własnych opinii i poglądów oraz budowanie społeczności wokół wspólnych zainteresowań.
3. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.

II. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. W celu korzystania z Serwisu wymagane jest co najmniej:
a. komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet;
2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów
zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
2. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ,
oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają
ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego
elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub
ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
5. W ramach Serwisu mogą być prezentowane materiały reklamowe i/lub oferty handlowe innych
podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługodawca Serwisu nie jest sprzedawcą,
usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez
użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty podmiotów współpracujących z
Usługodawcą.
6. Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert podmiotów
współpracujących z Usługodawcą w Serwisie.

IV. Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych Użytkowników Serwisu odbywa się w zakresie określonym przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorami danych osobowych Użytkowników, z chwilą zapisu do Newslettera Serwisu
będą podmioty należące do Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu. W celu
usunięcia danych, ich edycji Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych pod
adresem email: redakcja@businesswomanlife.pl
3. Dane Użytkowników będą przetwarzać podmioty należące do Fundacji Międzynarodowy
Inkubator Kobiet Biznesu, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, ale mogą być one również powierzone
do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie
uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach
wyraźnie wskazanych przez dany podmiot należący do Fundacji Międzynarodowy Inkubator
Kobiet Biznesu.
4. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np.
agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki
temu Serwis może min. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla
Użytkownika.
5. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za
ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich
do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym
przypadku.

V. Reklamacja

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
(w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład
a)pisemnie na adres: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6/59, 01-892 Warszawa
b)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@businesswomanlife.pl;
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności

z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi

to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane

w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na

skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący

konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył

oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być

obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie

14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na

koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6/59, 01-892 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku
Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli

ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie
Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany
jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


VI. Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki towaru do Sprzedającego. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a)pisemnie na adres: Elżbieta Jeznach, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6/59,

01-892 Warszawa;

b)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@businesswomanlife.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku

nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

VII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia użytkownikom dostępu do Serwisu.
2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa itp.), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o zmianie treści Regulaminu w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji  Serwisie.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie od momentu udostępnienia jego nowej wersji w ramach Serwisu.
5. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.