Regulamin

Regulamin Serwisu businesswomanlife.pl

(dalej również: „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu businesswomanlife.pl
prowadzonego pod adresem www. businesswomanlife.pl dalej również „Serwis”.
2. Ideą Serwisu jest stworzenie Użytkownikom możliwości wymiany informacji, wyrażania
własnych opinii i poglądów oraz budowanie społeczności wokół wspólnych zainteresowań.
3. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.

II. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. W celu korzystania z Serwisu wymagane jest co najmniej:
a. komputer z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet;
2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów
zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.

III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
2. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ,
oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają
ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego
elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.
4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych umów lub
ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
5. W ramach Serwisu mogą być prezentowane materiały reklamowe i/lub oferty handlowe innych
podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługodawca Serwisu nie jest sprzedawcą,
usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez
użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty podmiotów współpracujących z
Usługodawcą.
6. Usługodawca Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert podmiotów
współpracujących z Usługodawcą w Serwisie.

IV. Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych Użytkowników Serwisu odbywa się w zakresie określonym przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorami danych osobowych Użytkowników, z chwilą zapisu do Newslettera Serwisu
będą podmioty należące do Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu. W celu
usunięcia danych, ich edycji Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych pod
adresem email: redakcja@businesswomanlife.pl
3. Dane Użytkowników będą przetwarzać podmioty należące do FundacjI Międzynarodowy
Inkubator Kobiet Biznesu, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, ale mogą być one również powierzone
do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie
uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach
wyraźnie wskazanych przez dany podmiot należący do Fundacji Międzynarodowy Inkubator
Kobiet Biznesu.
4. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np.
agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki
temu Serwis może min. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla
Użytkownika.
5. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za
ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich
do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym
przypadku.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia użytkownikom dostępu do
Serwisu.
2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z
ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np.
nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana
przepisów prawa itp.), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. W przypadku
dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o zmianie treści Regulaminu w
szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie od momentu udostępnienia jego nowej wersji
w ramach Serwisu.
5. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.