Miliardy dla Firm
Przeczytasz w 3 minuty

Miliardy dla Firm

Badania na rynek – czas na wdrożenia wyników prac B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony będzie wyłącznie dla projektów realizowanych w średnich miastach. Na przedsiębiorców czeka aż 1,15 mld zł.

Na co?

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe, niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Jednocześnie prowadzone będą dwa konkursy:

 1. Ogólny o budżecie 750 mln zł
 2. Dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich (np. Hrubieszów, Pułtusk, Pisz, Olecko, Kłodzko, Słupsk, Zgorzelec, Zakopane, Gliwice, pełna lista liczy ponad 250 pozycji) o budżecie 400 mln zł.

Ponadto projekt powinien wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych (średnie przedsiębiorstwo) lub w przypadku firm małych i mikro 600 tys. zł.

Minimalna wartość projektu to:

– mikro, mała firma: 5 mln zł

– średni przedsiębiorca: 10 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EUR , w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł,

2) na usługi doradcze: 1 mln zł,

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł,, w tym:

1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Wielkość dofinansowania na wydatki inwestycyjne różni się w zależności od statusu wnioskodawcy oraz miejsca realizacji projektu i sięga 70%.

Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

 1. W zakresie wydatków inwestycyjnych:
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych
  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu,
 • rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
  z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 5, może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, może wynosić do 20% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

 1. W zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:
 • wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu
  w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 • badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 • operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 1. Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Ocena

Wśród istotniejszych kryteriów, pod ocenę będzie brana:

– Przygotowanie projektu do realizacji (skład zespołu, wymagane zgody etc.)

– Racjonalność i adekwatność wydatków

– Zdolność finansowa

– Innowacyjność produktu (min. w skali kraju)

– Potencjał rynkowy produktu (premiowane będą produkty o potencjale eksportowym)

– Poziom ochrony własności przemysłowej

W sumie można uzyskać 20 pkt, żeby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać łącznie co najmniej

12 punktów (przy założeniu, że wszystkie kryteria dostępu zostały spełnione)

Ocena projektów trwa do 90 dni

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  terminie:  od  5  września  2017  do  28  lutego  2018  r.  (w  ostatnim  dniu  naboru  do  godz. 16:00:00).  Konkurs  podzielony  jest  na  etapy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:

od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.;

od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

Dokumentacja:

Konkurs ogólny

Konkurs dla średnich miast

Zapraszamy do kontaktu podmioty, które potrzebują wsparcia w przygotowaniu projektu.

Dane o firmie:

Safiro Ventures (http://sventures.eu) skutecznie wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów związanych z opracowaniem lub wdrożeniem innowacji oraz budową/rozwojem centrum B+R.

Osoba kontaktowa: Bartłomiej Dąbkowski (bd@sventures.eu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.