Przeczytasz w 2 minuty

Regulamin konkursu Businesswoman Roku 2014 Magazynu Businesswoman & Life

 

Podmiot urządzający konkurs

Art. 1

Organizatorem konkursu jest czasopismo Businesswoman & life

Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie

Art. 2

Uczestnikiem konkursu (Kandydatem), na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być osoba fizyczna, pełnoletnia, płci żeńskiej.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

Dane osobowe

Art. 3.

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady ogólne konkursu

Art. 4.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Businesswoman Roku 2014 Magazynu Businesswoman & Life. Businesswoman, według niniejszego regulaminu, jest osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą,  wykonująca wolny zawód lub zajmującą wyższe stanowisko menadżerskie w firmie prywatnej, organizacji pozarządowej lub w administracji publicznej.

2. Osoby, które nie spełniają wymienionych warunków, nie mogą brać udziału w konkursie.

Głosowanie

Art. 5.

Głosowanie trwa od godz. 00.01 dnia 01 kwietnia 2015 roku do godz. 23.59 dnia 20 maja 2015 roku włącznie. Oddanie głosu następuje w drodze wysłania SMS pod nr podany na stronie internetowej businesswomanlife.pl, o treści podanej przy nazwisku kandydatki. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 3,69 zł (w tym podatek od towarów i usług). W jednym SMS-ie uczestnik może oddać wiele swoich głosów na kilka kandydatek.

Art. 6.

Każda osoba głosująca w konkursie może oddać dowolną liczbę głosów.

Zgłoszenia

Art. 7.

Do konkursu można zgłosić osobiście swoją kandydaturę lub może zostać ona zgłoszona przez osobę trzecią. Zgłaszane mogą być kandydatury osób spełniających warunki określone niniejszym regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do promowania udziału w konkursie wśród potencjalnych kandydatek. Osoba, której zgłoszenie zostanie przyjęte przez Organizatora, staje się Kandydatem w konkursie.

Statuetki i nagrody

Art. 8.

W konkursie Businesswoman Roku 2014 panie, które otrzymały największą ilość sms zostaną zakwalifikowane do drugiej tury konkursu. Ilość zebranych sms-owych decyduje o przyznaniu statuetek Businesswoman Roku 2014 w różnych kategoriach ściśle związanych z branżami Pań przystępujących do konkursu. Wykaz kategorii zostanie zamieszczony na portalu www.businesswomanlife.pl od 01.01.2015 r.

Gala finałowa

Art. 9.

Gala finałowa konkursu odbędzie się 22 maja 2015 roku w Warszawie, podczas której zostaną wręczone statuetki.

Postanowienia końcowe

Art. 10.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na stronie: businesswomanlife.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.