Regulamin konkursu "Voucher od Balladine"
Przeczytasz w 4 minuty

Regulamin konkursu "Voucher od Balladine"

Regulamin konkursu „Voucher od Balladine”

1. Postanowienia ogólne

1.1   Organizatorem konkursu pod nazwą ” Voucher od Balladine „, zwanego dalej „Konkursem”, jest Duet Development Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-796), przy ul. Zaruby 9/83 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział KRS pod nr 0000206679, NIP: 9512105942, o kapitale zakładowym 210 000,00 zł, dalej zwana „Organizatorem”, współorganizatorem zaś jest Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, wydawca magazynu Businesswoman & life z siedzibą w Warszawie (00-384), przy ul. Dobrej 7, lokal użytkowy nr. 4, NIP: 5242755673.

1.2   Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.

1.3   Konkurs trwać będzie od dnia 24 września 2014 r. do 29 września 2014 r. (włącznie). Informacja o jego rozpoczęciu pojawi się profilu Biznes w Kobiecym Stylu na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

1.4    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

1.5   Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6   Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

2. Uczestnicy Konkursu

2.1   Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych.

2.2          W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Warunki udziału i zasady konkursu.

3.1   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)        Polubienie fan page portalu Balladine znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Balladine/210495025749941

b)        Polubienie fan page portalu Biznes w Kobiecym Stylu znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

c)         Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w formie komentarza pod zdjęciem.

„Która stylizacja najbardziej Ci się podoba i na jaką okazję byś ją założyła?”

Długość komentarza nie powinna być mniejsza niż 100 znaków i większa niż 300 znaków.

3.2   Każdy uczestnik Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi. Spośród udzielonych odpowiedzi konkursowych zostanie wybrana przez Organizatora jedna zwycięska odpowiedź i wyłoniony Zwycięzca.

3.3   Do 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu Współorganizator opublikuje wyniki Konkursu na łamach profilu Biznes w Kobiecym Stylu na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

3.4   Zwycięzca Konkursu będzie miał 7 dni roboczych na wysłanie wiadomości ze swoim mailem kontaktowym, imieniem oraz nazwiskiem z profilu, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe na profil  https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

3.5   Organizator będzie miał 3 dni robocze na wysłanie na podany przez Zwycięzcę adres mailowy nagrody w postaci vouchera z unikatowym kodem.

3.6   Nagroda przepada w sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu wyślę błędny adres mailowy lub nie wyśle go w ogóle.

3.7   W przypadku nie przesłania adresu mailowego przez zwycięzcę w przeciągu 7 dni roboczych do Organizatora Konkursu, zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca w 8 dniu roboczym.

4. Nagroda.

4.1   Nagrodą w konkursie jest voucher w wysokości 200 zł na zakupy w salonach firmowych Balladine (Salon Balladine przy ul. Świętokrzyskiej 32, Salon Balladine w Galerii Ursynów przy ul. KEN 36, Salon Balladine przy ul. Wąwozowej 36 oraz Salon Balladine w Metrze Kabaty) oraz sklepie online www.balladine.com.

4.2   Voucher będzie ważny do końca bieżącego roku kalendarzowego.

4.3   Nagrody w konkursie zostaną wydane Laureatom zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.)

4.4   W przypadku, gdy voucher zostanie udostępniony osobie 3 przez Zwycięzcę lub utracony, Zwycięzca nie może mieć roszczeń do Organizatora.

5. Postanowienia reklamacyjne.

5.1   Uczestnicy Konkursu mają prawo złożenia reklamacji na piśmie na adres: Duet Development
Sp. z o. o., Warszawa (02-796), ul. Zaruby 9/83 , z dopiskiem „Voucher od Balladine”, w terminie 14 dni od ogłoszonego zakończenia Konkursu.

5.2   Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację listem poleconym o sposobie jej załatwienia.

 

6. Dane osobowe uczestników konkursu

6.1   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Duet Development Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zaruby 9/83. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie związanym z organizacją Konkursu i działaniami marketingowymi Organizatora, w przyszłości.

6.2   Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

6.3   Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody, wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych w formie skróconej (imię, nazwisko) portalu społecznościowym https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

6.4   Dane osobowe uczestników mogą zostać umieszczone w elektronicznej bazie danych i wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych obecnie i w przyszłości na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe.

7.1   Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Biznes w Kobiecym Stylu na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/BUSINESSWOMAN.LIFE?fref=ts

7.2.  Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.

7.3.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na wykorzystanie treści odpowiedzi  konkursowych, do celów Konkursu oraz celów marketingowych w przyszłości, przez Organizatora i oświadcza, że treści przesłane jako praca konkursowa, nie naruszą praw osób trzecich, zarówno majątkowych, autorskich i osobistych, a także innych.

7.4     Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wykluczenia uczestnika z Konkursu, a jego odpowiedź zostanie automatycznie usunięta.

7.5   We wszystkich sprawach dotyczących konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7.6   Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

7.7   Wszelkie spory dotyczące konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.