Przeczytasz w 2 minuty

Regulamin porządku i bezpieczeństwa podczas II Polish Businesswoman Congress.

 

Szanowni Państwo mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo i porządek podczas II Polish Businesswoman Congress prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem

&1

Niniejszy regulamin dotyczy uczestników oraz wystawców Polish Businesswoman Congress – wydarzenia cyklicznie organizowanego przez redakcję czasopisma Businesswoman & life.

&2

Uczestnik według powyższego regulaminu to osoba, która zarejestrowała się na Polish Businesswoman Congress, została zaproszona przez wystawcę, wygrała bilet w drodze konkursu lub reprezentuje media patronujące wydarzeniu.

&3

Wystawca według powyższego regulaminu to osoba, która wystawia się w postaci stoiska na kongresie.

&4

Zarówno wystawcy jak i uczestnicy kongresu biorąc udział w kongresie zobowiązują się do przestrzegania poniższego regulaminu, który ma na celu wspólne bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców.

&5

Uczestnicy zobowiązują się do niepozostawiania bez opieki swoich rzeczy ( torebek, kurtek, it..). Za zagubione rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

& 6

Wystawcy zobowiązują się do nie pozostawiania bez niczyjej opieki stoiska. Za zagubione rzeczy pozostawione bez opieki w obrębie stoiska wystawcy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

& 7

Wystawcy kongresu zobowiązują się do przygotowania stoisk przed rejestracją uczestników kongresu. Rejestracja uczestników kongresu odbywa się w dniu 3.10.2014 w godz. 08;00-9:50. Wystawcy zobowiązują się mieć gotowe stoisko w dniu 3.10.2014 od godz. 8:00. Ustawianie stoisk jest możliwe w dniu 02.10.2014 w godz. 10:00 – 22:00 lub w dniu kongresu od 7:00 do 7:45. Obowiązuje zakaz rozkładania stoiska, w momencie wchodzenia na część wystawienniczą uczestników kongresu. Demontaż stoiska jest możliwy od godz. 18:00 w dniu 04.10.2014. Wystawca zobowiązuje się zabrać swoje rzeczy, ponieważ nie ma możliwości ich przechowywania. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania porządku na swoim stoisku, nie pozostawania na nim zbędnych rzeczy, opakowań oraz do nie puszczania muzyki powyżej 70 dB.

& 8

Zabronione jest wnoszenie na teren Kongresu broni, amunicji i materiałów wybuchowych

oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Kongresu.

& 9

Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Kongresu zwierząt.

&10

Teren Kongresu zabezpieczany jest przez służby ochrony oraz ratowników medycznych na

zlecenie Organizatora.

&11

Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Kongresu, jak i w okresach montażu

i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami. Personel do dozoru stoiska można

zamówić poprzez Organizatora.

&12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu wystawców

Kongresu oraz Uczestników, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

&13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców Kongresu oraz Uczestników spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub sieci komputerowej.

&14

Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenów Kongresu, o których mowa w punkcie 10.

&15

Wystawcy Kongresu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach Kongresu.

& 16

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia kongresu max. o półtora godziny.

W takich przypadkach wystawcy oraz uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej lub za zakup biletów uczestnictwa w kongresie.

&17

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.