Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić ważne dane
Przeczytasz w 2 minuty

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić ważne dane

 

Niektóre informacje w obrocie gospodarczym mają swoją wartość i mogą być gwarancją sukcesu przedsiębiorcy. Trzeba o tym pamiętać kształtując relacje z partnerami biznesowymi i współpracownikami. Dlatego warto pochylić się nad niektórymi danymi i przeanalizować, czy są na tyle istotne, że mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym podlegać szczególnej ochronie. 

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.k.u.) i brzmi następująco: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Dla optymalnej ochrony ważne jest określenie katalogu informacji, które mogą zostać objęte tajemnicą. Wśród nich mogą się znaleźć dane techniczne, technologiczne, organizacyjne. W praktyce do takich informacji zaliczyć można te, które dotyczą polityki sprzedażowej, know – how procesów produkcyjnych, zasady organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa, etc. Katalog takich informacji nie jest zamknięty i od przedsiębiorcy zależy, które dane są dla niego wartościowe.

Aby informacja mogła zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa powinna spełniać następujące warunki: nie została ujawniona do wiadomości publicznej, posiada wartość gospodarczą oraz zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowani poufności. Dlatego też samo stworzenie katalogu informacji podlegających ochronie nie jest wystarczające. Istotna jest ocena, czy nie zostały one wcześniej ujawnione. Zaliczenie do tajemnicy przedsiębiorstwa danych powszechnie znanych, nawet jeśli zostaną podjęte właściwe działania ochronne nie przyniosą zamierzonego rezultatu. Kolejna sprawa to ustalenie, czy informacja ma wartość gospodarczą.

Istotną rolę dla tajemnicy przedsiębiorstwa pełni właściwa ochrona i zabezpieczenie informacji, zarówno od strony organizacyjnej jak i prawnej. W sferze organizacyjnej ważne jest aby dane chronione były należycie zabezpieczone. Rodzaj zabezpieczenia zależy od nośnika, na którym dane zostały zamieszczone i przechowywane. W przypadku nośników elektronicznych ważne jest m.in. zastosowanie odpowiednich haseł dostępu, w przypadku nośnika tradycyjnego – papieru, informacje te powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, szafach, sejfach. Ważne jest także właściwe zabezpieczanie tych danych na każdym etapie ich archiwizacji. Rozwiązania organizacyjne, w tym techniczne służące zabezpieczeniu zależy od specyfiki informacji oraz przedsiębiorstwa, w której ją wytworzono. W sferze prawnej, ważne jest stworzenie i opisanie wykazu informacji zastrzeżonych, sporządzenie procedur dotyczących ochrony danych, stosowanie odpowiednich klauzul zastrzegających w umowach. Działania te są istotne zarówno w odniesieniu do pracowników mających dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i na przykład kontrahentów.

Właściwe zabezpieczenie informacji zastrzeżonych daje przedsiębiorcy szansę skorzystania z ochrony prawnej w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji (czyli przekazania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycia od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy – art. 11 ust 1 u.z.k.u), przedsiębiorca może żądać np. usunięcia skutków niedozwolonych działań, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienia szkody. Warto także pamiętać, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządzi to przedsiębiorcy poważną szkodę podlega odpowiedzialności karnej.

Autor:

dr Ewa Maleszyk

radca prawny, doktor nauk prawnych, mediator

 www.ewamaleszyk.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.