Przeczytasz w 3 minuty

MOBBING

 „Środowisko pracy jest miejscem, w którym większość ludzi spędza znaczną część swojego życia. Dla wielu z nich praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale wręcz swoiste centrum życiowe. Budowanie więc prawidłowej atmosfery w miejscu pracy, wolnej od strachu i upokorzeń, w poszanowaniu dóbr osobistych stron stosunku pracy, leży w interesie nie tylko pracodawców, ale również pracowników (…) Fakt, iż mobbing był stosowany na terenie zakładu pracy, z oczywistych przyczyn w sposób destrukcyjny wpływa na funkcjonowanie całego zakładu. Niejednokrotnie pozostali pracownicy, nie chcąc przebywać w toksycznym środowisku pracy, rezygnują z zatrudnienia i przechodzą do konkurencji. Pracodawca zatrudniając nowe osoby na ich miejsce, jest zmuszony ponosić ekonomiczne konsekwencje przeszkolenia i adaptacji nowej kadry. Wskutek wystąpienia mobbingu cierpi również wizerunek pracodawcy w oczach klientów oraz otoczenia biznesowego. Pracodawca musi liczyć się z tym, iż jego dotychczasowi partnerzy biznesowi nie będą chcieli być kojarzeni z podmiotem, który nie szanuje swoich pracowników[1].

MOBBING OCZAMI PRACOWNIKA Wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników stanowią mobbing w rozumieniu Kodeksu pracy. Mobbing to m.in. zachowania polegające na ciągłym przerywaniu wypowiedzi, reagowaniu krzykiem, ciągłym krytykowaniu i upominaniu, upokarzaniu, stosowaniu pogróżek, unikaniu rozmów, niedopuszczaniu do głosu, ośmieszaniu, ograniczeniu możliwości wyrażania własnego zdania, nieformalnym wprowadzeniu zakazu rozmów z nękanym pracownikiem, uniemożliwieniu komunikacji z innymi, powierzaniu prac poniżej kwalifikacji i uwłaczających, odsunięciu od odpowiedzialnych i złożonych zadań, zarzucaniu pracą, bądź niedawaniu żadnych zadań lub ich odbieraniu. Pod wpływem mobbingu ofiara spychana jest w sytuację bezradności, na swoisty margines życia zawodowego. Duża częstotliwość i długi okres utrzymywania się wrogiego zachowania powoduje psychosomatyczne objawy u ofiary, i społeczne wykluczenie. Jako pracownik masz prawo się bronić. Masz prawo rozwiązać umowę o pracę i wystąpić do sądu o zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia i odszkodowania. Nie bądź bierny, walcz o siebie! Nie pozwól aby sytuacja w miejscu pracy oddziaływała na Twoje relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy. Pomożemy Ci stawić czoła mobberowi.

MOBBING OCZAMI PRACODAWCY Jeśli jesteś pracodawcą – mobbing po prostu Ci się nie opłaca. Jako rozsądny pracodawca podejmij działania o charakterze prewencyjnym, składające się na system tzw. polityki antymobbingowej. Stwórz Wewnętrzną Politykę Antymobbingową. Określ w niej precyzyjnie zasady przeciwdziałania mobbingowi na terenie zakładu pracy, zadbaj o procedury związane z prawidłowym i szybkim reagowaniem na wszelkie zachowania mogące nosić znamiona mobbingu, zorganizuj szkolenia i warsztaty dla pracowników, stale monitoruj atmosferę w miejscu pracy, i szybko reaguj na ew. nieprawidłowości. Stworzenie wewnętrznych regulacji, dotyczących nie tylko przeciwdziałania mobbingowi, ale również służących jego wykrywaniu oraz podjęciu sprawnej reakcji w razie jego wystąpienia, leży w Twoim interesie. Pamiętaj, gdy wykażesz się dostateczną ilością działań z zakresu prewencji antymobbingowej, znacznie lepsza będzie Twoja sytuacja procesowa w razie pojawienia się sporu sądowego z pracownikiem. Masz bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jeżeli w postępowaniu sądowym mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je         z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.08.2011 r., sygn. akt I PK 35/11).

Pracodawco, pomożemy Ci zminimalizować ryzyko wystąpienia mobbingu, udzielimy wsparcia prawnego   w prowadzeniu w firmie wewnętrznych postępowań antymobbingowych, dokonamy prawnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez zakładową Komisję antymobbingową, doradzimy czy w konkretnej sytuacji w Twoim interesie leży prowadzenie sporu, czy zawarcie ugody.

logo-contrahendo-1

[1] A. Roguska-Kikoła (w:) Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy. Zagadnienia praktyczne, Difin 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.