Prawo do odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej
Przeczytasz w 3 minuty

Prawo do odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

W Polsce nie prowadzi się oficjalnych statystyk dotyczących zgłaszania błędów lekarskich, jednakże coraz częściej słychać doniesienia dotyczące dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone. Niestety jednak mało osób wie, czym dokładnie jest błąd medyczny i jak dochodzić praw do odszkodowania w momencie, gdy do takiego błędu doszło. 

Autor: Marzena Walkowska,

Kierownik Zespołu Wydziału Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie ze strony lekarza, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci w wyniku działania niezgodnego z uznanym stanem wiedzy medycznej, lekkomyślności czy niedbalstwa mamy prawo domagać się wypłaty odszkodowania.

Warto zaznaczyć, że skutkiem błędu medycznego mogą być również tak zwane choroby jatrogenne. Jest to postępowanie lekarza, bądź innego pracownika zakładu medycznego, które wywierają niekorzystny wpływ na stan psychiczny oraz fizyczny pacjenta. Czynniki te powodują wystąpienie lub też nasilenie dolegliwości u pacjenta. Choroby jatrogenne często wywoływane są niewłaściwą postawą względem pacjenta oraz brakiem wiedzy lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

W przypadku, gdy do błędu lekarskiego doszło w szpitalu i nie minął rok od jego wystąpienia, osoby pokrzywdzone powinny zgłaszać swoje roszczenia do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W takim przypadku do Komisji należy złożyć następujące dokumenty:

szczegółowy opis dotyczący przebiegu leczenia oraz sprecyzowanie na czym – w ocenie poszkodowanego – polegał błąd lub zaniedbanie lekarza/ placówki medycznej. Pomocna byłaby także opinia innego lekarza specjalisty potwierdzająca zaistnienie błędu, nieprawidłową diagnozę, czy też niewłaściwe metody leczenia,

pełną dokumentację z placówki medycznej, w której doszło do błędu medycznego, w skład której wchodzą: (pełna historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego, opisy wyników przeprowadzonych badań i konsultacji),

jeśli do zdarzenia medycznego doszło w związku z kontynuacją prowadzonego wcześniej leczenia, konieczna będzie również pełna dokumentacja medyczna z każdej placówki medycznej i gabinetu, gdzie prowadzone było leczenie,

w przypadku, gdy poszkodowany podjął leczenie następstw błędu/ zaniedbania medycznego należy dostarczyć również pełną dokumentację z prowadzonego leczenia,

pozostałe dokumenty w zakresie poniesionych kosztów i utraconych korzyści, będących bezpośrednim następstwem błędu.

Jeżeli błąd medyczny miał miejsce w przychodni, placówce przyszpitalnej lub też poradni specjalistycznej, roszczenia należy kierować bezpośrednio do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela. W takim przypadku przedstawiamy dokumenty analogiczne do tych, które należy przedstawi w Wojewódzkiej komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W przypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta lub też znajduje się on w bardzo ciężkim stanie, można złożyć do prokuratury zgłoszenie podejrzenia popełnienia błędu medycznego.  Po przyjęciu takiego zgłoszenia prokuratura powoła własnych lekarzy orzeczników, którzy ocenią, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej – tłumaczy Marzena Walkowska, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB.

Jakiej wysokości otrzymamy odszkodowanie?

Według art. 444 k.c. w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie, wynikłe z tego powodu koszty.  Poszkodowany ma zatem prawo ubiegania się o zwrot wszystkich poniesionych kosztów, które obejmują: zakup leków, dojazdy do szpitala, dodatkowe badania i wizyty lekarskie, przystosowanie mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności czy przygotowanie do wykonywania innego zawodu.

W momencie, gdy poszkodowany częściowo bądź też całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej, może on zażądać naprawienia tej szkody w postaci renty. Warto zapamiętać, że w przypadku, gdy ciężko jest oszacować szkodę wynikającą z niezdolności do pracy, poszkodowanemu należy się renta czasowa – dodaje Marzena Walkowska.

A co w przypadku śmierci pacjenta? 

Kwestie odszkodowania po śmierci pacjenta reguluje art. 446 k.c. Według zapisów w przypadku śmierci poszkodowanego, osobie, która poniosła koszty leczenia, jak również koszty pogrzebu, należy się zwrot tych kosztów przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody.

W przypadku, gdy na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny osoba, wobec której świadczenie było wypłacane ma prawo do zażądania wypłaty renty. Taka rekompensata obliczana jest stosownie do potrzeb świadczeniobiorcy, jak również możliwości zarobkowych zmarłego przez okres trwania obowiązku alimentacyjnego. Warto zapamiętać, że o takie odszkodowanie może starać się również osoba, którą zmarły dobrowolnie i stale wspierał finansowo, w ten sposób dostarczając środki utrzymania.

Materiał video nt. błędu medycznego autorstwa Marzeny Walkowskiej – eksperta Centrum Odszkodowań DRB:  https://www.youtube.com/watch?v=VvrbzTH6PUI https://www.youtube.com/watch?v=VvrbzTH6PUI

Autor: Marzena Walkowska 

Kierownik Zespołu Wydziału Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB

Ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu. Z branżą odszkodowań związana od 2009 r.  Z kolei z Centrum Odszkodowań DRB od 2013 r., gdzie pełni rolę Kierownika Zespołu Wydziału Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB. Kieruje zespołem pracowników zajmujących się likwidacją szkód na drodze przedsądowej. Specjalizuje się w uzyskaniu odszkodowań dla klientów za: wypadki komunikacyjne, czyli obrażenia ciała, wypadki śmiertelne, wypadki przy pracy, poślizgnięcia, błędy medyczne zarówno z OC szpitala jak i przy Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.