<strong>Zakończenie działalności fundacji</strong>
Przeczytasz w 2 minuty

Zakończenie działalności fundacji

fundacji. Może ona nastąpić w sytuacji osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona fundacja, a druga opcja dotyczy wyczerpania środków finansowych wraz z majątkiem fundacji. Rzeczywistość pokazuje, że do likwidacji dochodzi zasadniczo z powodów finansowych, gdyż wskazywane cele fundacji są określane często ogólnie i szeroko.

Statut fundacji określa postępowanie w razie likwidacji takie jak wskazanie osoby decyzyjnej w kwestii likwidacji fundacji, powołania likwidatora czy przeznaczenia pozostałego majątku. Zazwyczaj właściwy staje się najważniejszy organ fundacji. Statut może także określać na co zostaną przeznaczone resztki majątku po likwidacji, najczęściej na rzecz innych podobnych organizacji. Fundacja nie stanowi własności fundatora, zatem wykluczony jest powrót majątku pozostałego po likwidacji do niego.

Zasadniczo należy w statucie fundacji zawrzeć informację dotyczącą tego, kto będzie decydował o likwidacji, powołaniu likwidatora oraz o przeznaczeniu pozostałego majątku. Procedura likwidacyjna ma swój początek w postaci podjęcia decyzji o likwidacji, którą podejmują wskazane w statucie organy np. fundator albo zarząd. Następnie należy przygotować kompletną dokumentację, na którą składają się: uchwała o likwidacji fundacji, uchwała o wyborze likwidatora, uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji, a także ewentualne dodatkowe decyzje które przewiduje chociażby statut czy protokół spotkania wraz z listą obecności. Należy podkreślić, że początek procedury polega na przeanalizowaniu statutu i jego postanowień, tak aby postępować zgodnie z jego ustaleniami.

Przygotowany wniosek o otwarcie likwidacji, zmianę danych, powinien zostać złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokumentacja powinna składać się z odpowiednich formularzy określonych dla zgłoszenia otwarcia likwidacji, wskazania likwidatora oraz dla wykreślenia zarządu – jego pozycję i zadania przejmuje likwidator. Na formularzach likwidator lub likwidatorzy, zależnie od uprzednio podjętej decyzji co do wyboru reprezentacji, składa lub składają swoje podpisy. Kolejne dokumenty wymagane przez przepisy to uchwały o rozwiązaniu fundacji, wyborze likwidatora, przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji, oświadczenie likwidatora o adresie do doręczeń, a także protokół zebrania i lista obecności – w razie jego odbycia i przygotowania.

Komplet odpowiednich dokumentów powinien zostać przygotowany w dwóch egzemplarzach. Wynika to z tego, że jeden pozostaje w aktach fundacji, natomiast drugi zostaje skierowany do sądu celem rozpoczęcia likwidacji. Wniosek o otwarcie likwidacji trafia do właściwego ze względu na siedzibę fundacji wydziału KRS. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 150 zł w przypadku fundacji bez działalności gospodarczej albo 350 zł dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

W związku z podjęciem procedury likwidacji fundacji łączą się określone obowiązki względem likwidatora. Jest on co do zasady odpowiedzialny za zgłoszenie informacji o rozwiązaniu fundacji do sądu, sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, ogłoszenie do publicznej wiadomości okoliczności likwidacji fundacji, sporządzenie sprawozdania z przeprowadzenia likwidacji w tym sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, złożenie wniosku o wykreślenie z KRS.

O zamknięciu likwidacji decyduje likwidator. W rzeczywistości trwa ona nie dłużej niż rok, a jej początek wyznacza data podjęcia uchwały o rozwiązaniu fundacji. Ostatnie działania związane z likwidacją dotyczą zebrania właściwego organu celem podjęcia decyzji o zakończeniu procedury likwidacyjnej, a także zatwierdzenia sprawozdania. Następnie organ, który wcześniej podejmował decyzję o rozpoczęciu likwidacji, podejmuje decyzję o zakończeniu, składając do sądu właściwe formularze. Wniosek o wykreślenie organizacji jest obciążony opłatą sądową w wysokości 300 zł.

Autor:

radca prawny Anna Jaworska  

telefon: 666 911 333

<strong>Zakończenie działalności fundacji</strong>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.