Konkurs !
Przeczytasz w 3 minuty

Konkurs !

Konkurs !!!

Prześlij do nas stworzoną przez siebie stylizację/kolaż z wykorzystaniem słuchawek nausznych.

Przygotowaną stylizację w formie kolażu bądź zdjęcia stylizacji prosimy o przesłanie na adres kasia.szymankiewicz@businesswomanlife.pl

 

km0621eb_big00

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest wydawca czasopisma Businesswoman & life (zwana dalej Organizatorem)
2. Za przebieg konkursu wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator.
3. Konkurs organizowany jest  na stronie http://wwwbusinesswomanlife.pl w terminie od 17.10.2013 do 31.10.2013 roku.
4. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii oraz treści, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (m.in. zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4 lub podstawowych wymagań artystycznych
g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy Użytkownicy Internetu.
6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6 są przetwarzane przez Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu z siedzibą w Warszawie ul Modlińska 217c 03-120 Warszawa, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przygotowana w formie kolażu, obrazów, lub sfotografowanej stylizacji zainspirowanej słuchawkami nausznymi firmy Kruger&Matz, zdjęcie załaczone do tekstu konkursu a także dostępne na profilu facebooka Biznes w Kobiecym Stylu.
9. Przesyłając na adres mailowy portalu stylizację, uczestnik Konkursu potwierdza, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia praw autorskich do treści oraz zdjęć wykorzystanych w stylizacji. Uczestnik potwierdza również, że uzyskał zgodę osób przedstawionych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
10. Zgłoszenie  do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych treści na stronach internetowych należących do Organizatora oraz Fundatora nagrody a także akceptacje regulaminu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
12. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
13. Zdjęcia oraz nadesłane treści powinny być dziełem oryginalnym, nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich lub pokrewnych. W sytuacji skorzystania ze zdjęcia znalezionego w sieci, uczestnik zobowiązany jest do podania dokładnego źródła. Zdjęcie nie może naruszać dobrych obyczajów ani dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych.
14. Pracownicy Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.
15. Użytkownicy nadsyłają swoje jesienne stylizacje na adres kasia.szymankiewicz@businesswomanlife.pl w terminie17.10.2013 – 31.10.2013
16. W konkursie wygrywa jedna osoba, której jesienna stylizacja otrzyma najwięcej lik’ów na profilu facebooka Biznes w Kobiecym Stylu.
17. Nagrodą w konkursie są słuchawki marki Kruger&Matz. Nagroda ufundowana została przez firmę Kruger&Matz.
18. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.
19. Nagrody określonej w pkt. 17 nie można wymienić na równowartość w gotówce.
20. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu w skutek problemów z przesyłaniem danych ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia wynikłe podczas lub po transmisji.
21. Uczestniczy Konkursu oświadczają, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
22. Zwycięzca konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. W przypadku nie nadesłania swoich danych w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia o wygranej.
23. Zwycięzca zobowiązuję się do podania adresu pocztowego na jaki ma zostać wysłana nagroda droga mailową nadpisując nad wysłaną wiadomością z adresu kasia.szymankiewicz@businesswomanlife.pl w przeciągu 7 dni od daty opublikowania wyników konkursu,
24. Nagroda zastanie wysłana do Zwycięzcy w terminie 14 dni od daty otrzymania maila z informacją o danych teleadresowych od zwycięzcy konkursu. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę, nagroda wróci do adresata. Uwaga! Nagroda nie zostanie ponownie wysłana.
25. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
26. Złamanie zasad regulaminu, będzie skutkowało obciążeniem Zwycięzcy kwotą wartości  nagrody.
27. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.